Voorwaarden 2020-07-31T10:41:26+02:00

Aangemaakt: 02-11-2016 14:32

Welkom op de website van De Ronde Venen Pas. De Ronde Venen Pas heeft U ontvangen omdat U voldoet aan de voorwaarden die daartoe zijn gesteld door de gemeente De Ronde Venen. De Ronde Venen Pas is geldig zolang U aan de gestelde voorwaarden blijft voldoen.

Met De Ronde Venen Pas krijgt U o.a. voordelen bij verschillende bedrijven en organisaties. Deze voordelen, aanbiedingen en eventuele acties kunt U terugvinden op de website van De Ronde Venen Pas of via de nieuwsbrief die U van ons ontvangt.

De Ronde Venen Pas wordt U aangeboden door de gemeente De Ronde Venen maar de feitelijke dienstverlening rond De Ronde Venen Pas zoals het maken van De Ronde Venen Pas, het aansluiten van bedrijven en organisaties, het afhandelen van transacties of het afhandelen van vragen en klachten omtrent de werking van De Ronde Venen Pas zal geschieden door de GROUPCARD BV

U kunt inloggen op deze website en uw gegevens en transacties bekijken.

Bij uw aanmelding dient U akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”), die hieronder zijn weergegeven. Wij vragen U dan ook deze Voorwaarden goed te lezen alvorens U ermee akkoord gaat. Tevens maken we U attent op de Proclaimer waarin het beleid op het gebied van privacy is beschreven.

In de Voorwaarden wordt gesproken over De Ronde Venen Pas. Alle Voorwaarden zijn van toepassing op houders van De Ronde Venen Pas die deze via de gemeente De Ronde Venen hebben verkregen.

Artikel 1 De Ronde Venen Pas

 1. U garandeert te voldoen aan alle voorschriften voor het gebruik van De Ronde Venen Pas en garandeert De Ronde Venen Pas niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling.
 2. U garandeert dat U wettelijk bevoegd bent gebruik te maken van de Website en U aan te melden voor en gebruik te maken van de kortingen en acties. U dient de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben of toestemming te hebben van uw wettelijk vertegenwoordiger.
 3. Indien U de door U bij aanmelding opgegeven combinatie gebruikersnaam/wachtwoord bent vergeten, dan kunt U via de website van De Ronde Venen Pas een nieuw combinatie gebruikersnaam/wachtwoord instellen.
 4. De Ronde Venen Pas is bestemd voor privégebruik en mag uitsluitend voor de op de Website omschreven doeleinden gebruikt worden.
 5. De Ronde Venen Pas is persoonlijk en kan alleen door en ten behoeve van U zelf worden gebruikt. U bent dan ook niet gerechtigd De Ronde Venen Pas van een ander te gebruiken of uw pas aan een ander ter beschikking te stellen.
 6. Het is niet toegestaan De Ronde Venen Pas te gebruiken op een manier die de kortingen en acties schade toebrengen. Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van misbruik van De Ronde Venen Pas en haar partners zijn we gerechtigd De Ronde Venen Pas in te nemen of te blokkeren zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens U.
 7. In geval van verlies of diefstal van De Ronde Venen Pas dient U dit door te geven via de website van De Ronde Venen Pas. GROUPCARD BV zal ervoor zorgdragen dat U een nieuwe pas ontvangt. Volg ook hier de instructies zoals die op de website staan aangegeven.

Artikel 2 Gegevens

 1. U garandeert zorg te dragen dat uw gegevens, waaronder – maar niet beperkt tot – uw adresgegevens, volledig, juist en actueel zijn.
 2. U garandeert, indien bepaalde gegevens gewijzigd zijn, deze binnen dertig dagen na wijziging door te geven op de website van De Ronde Venen Pas.
 3. GROUPCARD BV is gerechtigd periodiek een e-mail te sturen met het overzicht van de aanbiedingen van partners. Door aanvaarding van de Voorwaarden geeft U expliciet toestemming hiervoor.

Artikel 3 Korting

 1. Indien U een aankoop doet bij een aangesloten partner die tevens aan een ander voordeelprogramma deelneemt, dan kunt U slechts gebruik maken van hetzij De Ronde Venen Pas, hetzij het andere voordeelprogramma.
 2. Een bij De Ronde Venen Pas of GROUPCARD BV aangesloten partner kan besluiten dat bepaalde in zijn winkel geldende acties niet met de korting van De Ronde Venen Pas samengaan. Hierover informeert de betreffende partner.

Artikel 4 Beëindiging

 1. GROUPCARD BV behoudt zich het recht voor om U, met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is, uit te sluiten van enig of elk verder gebruik van De Ronde Venen Pas indien U op enige wijze handelt in strijd met de Voorwaarden, onverminderd het recht van GROUPCARD BV om nadere rechtsmaatregelen tegen U te nemen en schadevergoeding te eisen.
 2. GROUPCARD BV is te allen tijde gerechtigd De Ronde Venen Pas te beëindigen. GROUPCARD BV zal de deelnemers aan De Ronde Venen Pas hiervan in beginsel tenminste zes maanden van tevoren op de hoogte stellen. Het opgebouwde tegoed blijft gedurende een periode van tenminste zes maanden na beëindiging van de De Ronde Venen Pas geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Gemeente De Ronde Venen en GROUPCARD BV sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en/of De Ronde Venen Pas.
 2. De in de Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gemeente De Ronde Venen of GROUPCARD BV

Artikel 6 Vrijwaring

 1. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van De Ronde Venen Pas geschiedt op eigen risico.
 2. U vrijwaart gemeente De Ronde Venen en GROUPCARD BV, en aan haar gelieerde (rechts-)personen en vennootschappen alsmede derde partijen met wie GROUPCARD BV samenwerkt in het kader van De Ronde Venen Pas volledig voor alle mogelijke aanspraken van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de Voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en De Ronde Venen Pas door U of derden, al dan niet handelend met toestemming van U.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Website, de acties en kortingen van onze partners en De Ronde Venen Pas berusten uitsluitend bij GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers.
 2. U zult (delen van) de Website, de acties en kortingen van onze partners en De Ronde Venen Pas waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet zonder voorafgaande toestemming van GROUPCARD BV verveelvoudigen, openbaar maken, of ter kennis aan derden brengen, met uitzondering van normaal gebruik dat is toegestaan op grond van de Voorwaarden.
 3. U zult aanduidingen van GROUPCARD BV en/of haar licentiegevers betreffende intellectuele eigendomsrechten terzake van de Website, de acties en kortingen van de partners en De Ronde Venen Pas, waaronder begrepen auteursrechten, handelsnamen en merken, niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 8 Diversen

 1. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door GROUPCARD BV aangepast worden. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de Website van kracht. GROUPCARD BV adviseert daarom de Voorwaarden op de Website regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GROUPCARD BV zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.